• slayt
DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ


SAĞLIK POLİTİKALARI VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 

DERNEĞİN ADI

MADDE-1:

Derneğin adı; “Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği” dir

Derneğin kısa adı; “Sağlık Politikaları Derneği” dir.

Derneğe atıf yapılan makale, mektup, yazışma, web sitesi vb. her türlü metin ve derneğin resmi yazışmalarında isim bu şekilde, kısaltma ise her zaman Türkçe “” olarak kullanılacaktır

DERNEĞİN AMACI

MADDE-3: Derneğin amacı;

Üyelerin sosyal kültürel ve mesleki sahalarda bilgilerinin gelişmelerini sağlamak,

Halkın beden ve ruh sağlığını korumak için çalışmalar yapmak ve ilgili kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,

Yardıma muhtaç kişilerin hastalıklarının teşhis ve tedavilerinde yardımcı olmak,

Sağlık, toplum sağlığı ve çevre ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı ilmi çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaları teşvik etmek,

Ülkenin sağlık hizmetlerinin daha istikrarlı ve sıhhi yapıya kavuşması için gerekli ilmi ve sosyal araştırmalar yapmak,

Toplumda çevre bilincinin yerleşmesi ve yaygınlaşması için sosyal, kültürel ve ilmi çalışmalar yapmak ve yapılan araştırmaları teşvik etmek,

Çevrenin korunması ile ilgili çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara destek olmak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

Üyelerin sosyal, kültürel, ilmi ekonomik ve diğer konularda yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak,

Üyelerin yasal haklarını korumak ve savunmak, bu amaçla ulusal veya uluslararası birlik veya birimler teşekkül etmek veya var olan teşekküllere katılmak

Ülkemiz sağlık sektörünün Sağlık Politikalarının ve Sağlığın Geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

 

DERNEĞİN FAALİYETLERİ

MADDE-4: Dernek 3.maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek için şu faaliyetleri yapar;

İkametgâhı, amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır taşınmaz mallar satın alır, satar, kiralar ve kiraya verir. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve/veya her türlü tadilatı, inşaatı yaptırabilir.

Dernek faaliyetlerinde kullanmak üzere bağış ve miras taşınır taşınmaz mal kabul eder.

Sağlık hizmetlerine yönelik akademik eğitim çalışmaları organize eder, üniversite, özel kuruluşlar ve ilgili birimlerle koordineli çalışmalar yürütür.

Yasalar çerçevesinde ilgili kurumların sağlık ve çevre konularında akreditasyon ve standardizasyon ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla gerekli kalite kurum veya komisyonlarını kurar ve bu birimleriyle katılım sertifikası veya belgelendirme işlemlerini yapar.

Sağlık konusunda ulusal ve uluslararası yararlı hizmet projeleri uygular.

Tüm çevre koruma kuruluşları ve çevre ile ilgili çalışma yapan resmi veya özel kişi, kurum veya kuruluşlarla çevrenin korunması ve sağlıklı çevre edinilmesi için gerekli proje ve çalışmalarda işbirliği yapar veya kendi projelerini uygular.

Mesleki, sosyal ve ilmi araştırmalar yapar.

Katılım Sertifikalı lisan ve beceri kursları açar, mesleki eğitim kursları düzenler.

Mesleki ilmi ve sosyal araştırma yapanlar ile hizmetlerinde başarılı olanlara ödüller verebilir.

Sağlıkla ilgili okullarda eğitim yapan başarılı ve muhtaç öğrencilerin yetişmesi için yurtlar, lojman burslar, ayni veya nakit eğitim yardımları verir.

Gerektiğinde sağlık mensuplarının üst düzey ilmi çalışmalarını desteklemek için burs verir, bu çalışmalara sponsorluk yapar, bu çalışmaların yayınlanabileceği sözlü, yazılı, görsel veya elektronik (web, cd vs.) akademik yayınlar hazırlar.

Mesleki sosyal ilmi ve kültürel konularda toplantılar seminerler konferanslar paneller ve açık oturumlar düzenler, bilim adamlarınca gerçekleştirilecek konferanslar, paneller, seminerler, kurslar, bilimsel toplantılar, kongreler, müşterek gösteriler düzenler, sergiler açar, toplu inceleme gezileri yapar.

Dernekler Kanununa uygun olarak, halkın yararına kreş, diyaliz merkezi, laboratuvar, görüntüleme merkezi, poliklinik, klinik, tıp merkezi, hastane vs. gibi sağlık hizmetleri sunan ticari kuruluşları açar, işletir, kiraya verir ve gerektiğinde devir eder veya adı geçen ticari işletmelerin kurulması için, dernek üyelerinin oluşturacağı ticari iş ortaklıklarının tesis edilmesini teşvik eder ve destekler.

Gerekli eğitim, kurs, seminer, panel veya sempozyumlarla çevre bilincinin sağlanması ve daha sağlıklı çevre elde edilmesi için çalışmalar yapar.

Halk sağlığının korunmasına yönelik olarak ülke genelinde sağlık taramaları yapar. Halkı bilgilendirme amaçlı afiş, broşür, süreli yayınlar, dergi, gazete, ses bantları, radyo-tv yayını, film, bilgisayar yazılımları yapar, yayınlar ve satar.

Halk sağlığının korunmasına yönelik olarak spor faaliyetlerine destek verir, spor kulüpleriyle çeşitli organizasyon yapabilir, spor kulübü kurar ve işletmesini yapabilir.

Yardımlaşma ve dayanışmalarını temin, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyacı olan gelirleri temin etmek üzere iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurar.

Üyelerinin yararına bülten, broşür, mecmua, ve kitap neşreder, dağıtımını yapar, bunların dernek yararına satışını yapar.

Üyelerinin istifadesi için turistik amaçlı geziler düzenler ve lokal açar.

Amaçlarını gerçekleştirmek için projeler yapar, yarışmalar açar ve sonuçlar uygular.

Yurt içi ve yurt dışındaki doğal afet, felaket ve benzeri durumlarda ilaç toplama, sağlık hizmeti sunma gibi faaliyetler yapar.

Sağlıkla ve çevreyle ilgili mevzuat çalışmalarını takip eder ve bu çalışmalara katkıda bulunur.

Bütün bu çalışmaları gerçekleştirmek üzere bölge, il, ilçe veya sağlık tesislerinde şubeler açar veya temsilci görevlendirebilir, yurt dışında şube, birim veya temsilcilik açar, yurt içindeki veya yurt dışındaki benzer kuruluşlara katılabilir, onları üyeliğe kabul edebilir ve birlikte çalışma yapabilir.

Aynı amaçlı deneklerle federasyon oluşumuna gider, katılır veya kurar.

“Kamu niteliğinde dernek” ve asıl amaç; olarak da “Oda” olma çalışmaları yapar.

ÜYELiK

MADDE-6:

Dernekler Kanunu’na uymak şartıyla, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan gerçek ve tüzel kişiler, tüm sağlık kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere bütün sağlık işletmeleri sahipleri, temsilcileri nezdinde işletme tüzel kişiliği, çalışan hekimleri ile birlikte tüm diğer sağlık personelleri, sağlıkla ilgili bir resmi veya özel kuruluşlarda çalışan sağlıkçılar dışındaki tüm memur veya çalışanlar, sağlıkla ve sağlık çevresiyle ilgili herhangi bir branş veya alandaki fakülte, yüksekokul gibi bir eğitim kurumunda halen öğrencilik yapanlar ile bu eğitim kurumlarından mezun olanlar, sağlık, sosyal hizmetler ve çevre hizmetlerinde çalışanlar ile bu görevlerden emekli olanlar veya bu sıfatlara haiz olup halen bir işte çalışmayanlar, belirtilen alanlardaki Dernekler Kanunu’nca herhangi bir derneğe üye olmasında yasal sınırlama olmayan 18 yaşını bitirmiş herkes derneğe üye olabilir.

Derneğe üye olmak isteyenler üyelik başvuru formunu doldurup herhangi bir şubeye iletir. Şube Yönetim Kurulu, üyeliğini uygun gördüğü adayların listesini her ayın sonunda Merkez Yönetim Kuruluna gönderir. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde, üyeliğe kabulü veya istemin reddi şeklinde karara bağlanıp sonucunu başvuru sahibine yazı ile bildirir. Üyeliğin reddi halinde gerekçesi belirtilir. Dernek gerekçesiz olarak bir üyeliği reddedebilir.

Derneğe yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülenlere onur belgesi verilebilir ve ilgili kişinin veya tüzel kişiliğin onayı ile fahri (onursal) üye olarak derneğe kaydedilebilir. Fahri (onursal) üye olanlar ve onur belgesi alanlar için ayrı bir defter tutulur.

Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Her üye yazılı dilekçe ile üyelikten istifa hakkına da sahiptir.

 

ÜYELİK TÜRLERİ

MADDE-7: Derneğin asil veya fahri (onursal) üye olmak üzere iki çeşit üyesi mevcuttur.

Asil üyelik: Derneğin asil üyeleri şu unsurları taşır: a) Dernekler Kanunu’nun ön gördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş sağlık işletmeleri ve birimlerin kuruluş sahipleri ve kuruluş temsilcileri asil üye olabilir.
b) Merkez Genel Kurulunca saptanan giriş ödentisini ödeyen ve üyelik bildirim formunu tam ve doğru olarak dolduran gerçek kişiler asil üye adayı olarak iş yerlerinin bulunduğu en yakın şubeye üye olabilirler.
c) Dernek üyesi üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlükleri üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyelerdir.
d) Üyenin hakları gereken konuları içermek kaydıyla ve üyelik çeşidine göre her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Yükümlülükleri ise oluşturan ya da oluşturacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve Genel Kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

Fahri (onursal) üyelik: Derneğin fahri (onursal) üyeleri şu unsurlara sahiptir: a) Fahri (onursal) üyeler iki üyenin önerisi, Şube Yönetim Kurulunun kararı ile seçilir ve Merkez Yönetim Kurulu kararları ile oylanarak kararlaştırılır ve gereği yapılır.
b) Derneğin amaç ve hizmet konularına uygun çalışmalarda bulunan, sağlık hizmetlerinde, insanlığa, bilim ve tekniğe, çevre ve sivil kurumların ve toplumun gelişmelerine katkıda bulunan kişiler arasından, yazılı teklif ile ve kendi yazılı onayları alınarak seçilir.
c) Fahri (onursal) üyeliği kabul etmeyen kimse zorla üye yapılamaz.
d) Fahri (onursal) üyelerin oy kullanma hakkı yoktur. Üyelik aidatını vermekle de yükümlü değildirler.
e) Fahri (onursal) üye seçiminde vatandaşlık şartı aranmaz.

 

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA

MADDE-8: Üyelikten ayrılma ve çıkarılma esasları;

Dernek üyeliği, Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernek amaçlarına ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket edenler, dernek tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket eden, dernek faaliyetlerini engelleyen, söz ve hareketleriyle dernek ve üyelerini küçük düşüren üyelerin Şube Yönetim Kurulu yazlı savunmasını ve özrüne göre uyarma cezası verir. Özrün ikinci defa tekrarı halinde dernekten geçici veya temelli çıkarma cezalarını Dernek Yönetim Kurulu verir. 2 yıl üst üste aidat ödemeyenler, dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar, Dernekler Kanunu’na göre dernek üyeliği hakkını kaybedenler, herhangi bir nedenle mahkeme kararıyla ceza alanlar, Dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Dernek Yönetim Kurulu’nun bilgisi olmayan veya Dernek Yönetim Kuruluna bilgi vermeyen mahkeme kararıyla ceza almış olan kişiler de aldıkları ceza tarihi itibariyle dernek üyeliğinden çıkarılmış sayılırlar.

Aidat ödemediği için dernekten çıkarılanlar birikmiş aidat borçlarını ödeyerek Yönetim Kurulu karan ile tekrar üyeliğe kabul edilirler. Ödenmeyen aidatlar ilgili mahkemelere başvurularak tahsil edilir.

Dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılanlar Dernek Genel Kurulu’na başvurarak haklarındaki kararı yeniden incelenmesini isteyebilirler. Genel Kurul’un kararı kesindir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malları ve birimleri üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

Üyeler, Merkez Yönetim ve Şube Yönetim Kurulu cezalarına karşı Merkez Denetleme Kurulu’na başvurabilirler. Bu başvuruları başvurulan Merkez Denetleme Kurulu inceler ve Dernek Yönetim Kuruluna bilgi verir. Dernek Yönetim Kurulu bu başvuruları yeniden değerlendirir ve verdiği kararı ilgiliye yazılı olarak bildirir.

Çıkan veya çıkarılan üyelerin kimlik kartı ve dernek üyesi olarak kullandığı tüm tanıtım kartları geri alınır.

Bir üyenin ölmesi veya tüzel kişiliğin kapatılması, üyenin istifası halinde üyelik kendiliğinden düşer.

Üyenin veya tüzel kişiliğe sahip üyelerin resmi kurumlarla yaptıkları sözleşmelerinin feshi halinde, haklarında bir suç tespit edilmediği takdirde üyelikleri devam eder. Ancak bir suç nedeniyle resmi kurum anlaşmaları iptal edilmişse dernek üyelikleri de Dernek Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir.

 

DERNEĞİN TEŞKİLATLANMASI VE ORGANLARI

MADDE-9: Derneğin Teşkilatlanması ve Organları

Derneğin Teşkilatlanması: Dernek, Genel Merkez ve Şubeler olmak üzere iki kademeli teşkilatlanır. Genel Merkez Genel Kurulu, Şube Genel Kurullarında seçilen delegeler ve Tüzükte tanımlanmış delegelerden teşkil edilir. Şubelerin Genel Kurulu ise üyeliği kabul ve kayıt edilmiş üyelerden oluşur.

Derneğin organları; A) Merkez a) Merkez Genel Kurulu b) Merkez Yönetim Kurulu (Dernek Yönetim Kurulu) c) Merkez Denetleme Kurulu (Dernek Denetleme Kurulu) B) Şube a) Şube Genel Kurulu b) Şube Yönetim Kurulu c) Şube Denetleme Kurulu

Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları bölge, il ve ilçelerde görevlendirme yaparak en az üç, en çok beş üyeden lokal, birim veya amaçlar dahilinde çalışacak bir temsilcilikler oluşturabilir. Bu birimlerde görevli üyeler ilgili Şube Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

Dernek Yönetim Kurulu’nca danışma ve ilmi kurullar oluşturulabilir. Ancak bu kurullar yukarıda belirtilen ana kurulların görevlerini yapamaz, yetkilerini kullanamaz. Bu kurulların kurulması ve çalışma esasları Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir, kurulan bu kurulların ve hazırlanan yönetmeliklerin Merkez Genel Kurulunca tasdiki zorunludur.

MADDE-10: Merkez Genel Kurulu:

Merkez Genel Kurulu derneğin en yetkili organıdır. Merkeze kayıtlı üyelerin tamamı, derneğin en son görev yapan Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Denetim Kurulu asil üyeleri ve mevcut Şube Başkanları doğal üye olarak, ayrıca her şubeden Şube Genel Kurullarında üye sayısına göre 1/50 oranında seçilmiş delegelerin katılımı ile oluşur. Yeter sayıda üyeye sahip şubelerden şube başkanı bir delege olarak katılır

MADDE-11: Genel Kurulun görevleri;

Dernek organlarının seçimi,

Demek tüzüğünün tadili, iç yönetmeliklerin onayı,

Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi,

Yönetim Kurulunun seçimi,

Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,

Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması ve bağışlanan taşınmaz malların kabulü konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

Derneğin federasyona katılması veya ayrılması konularının görüşülüp karara bağlanması,

Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki demek veya kuruluşlara üye olarak katılması ayrılması konusunun görüşülüp karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

Derneğin feshi, Dernekler Kanunu, mevzuat ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması istenen görevlerin İfadesidir.

MADDE-12: Merkez Genel Kurulu’nda; Merkez organlarında görev alabilmek için aday olmak isteyenler, dernek üyesi olmak zorundadır.

Aday olmak isteyen delege, Merkez Genel Kurul Başkanlığına yazlı başvuruda bulunur. Şubelerin zorunlu organlarında görevli olanların merkez organlarından birine seçilmeleri durumunda şubelerindeki görevleri sona erer.

Organlara aday olmak isteyenler tek tek ya da liste halinde aday olabilirler. Seçimi yapılan organın üye sayısına göre, oylama en çok oy alan adaylardan ya da listeden başlayarak asil ve yedek üyeler belirlenir.

 

MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMASI VE TEŞEKKÜLÜ

MADDE-13: Merkez Genel Kurulu olağan ve olağan üstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantıları 3(üç) yılda bir, Mayıs ayında sadece Dernek Genel Merkezinin olduğu ilde yapılır.

Yönetim veya Denetleme Kuruluna gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Dernek Yönetim Kurulu’nun karan veya Dernek Denetleme Kurulu’nun ve dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi hallerde Denetleme Kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyelerinden tüzel kişilik bir heyet Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

MADDE-14: Genel Kurul Toplantıya çağırma usulü:

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında bir başka nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma nedenleri belirtilmek suretiyle ve ilk toplantı çağrısı ile aynı yöntemle üyelere duyurulur. İkinci toplantı, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE-15: Toplantı yeter sayısı:

Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlan edilen ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının üye tam sayısının toplamının iki katından daha az olamaz.

MADDE-16: Toplantı yapılma usulü:

Genel Kurul toplantılarının ilanda belirtilen yer, gün ve saatte yapılır.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantın yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanan listesindeki isimlerinin karşıları imzalanması zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkana aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkan ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Toplantıda gündemdeki konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN SEÇİLMESİ GÖREVLERİ VE TOPLANTILARI

MADDE-17: Merkez Yönetim Kurulu:

Genel Kurulca asil üyeler arasında gizli oyla ve liste usulü ile üç yıl için seçilen 11 üyeden oluşur. Genel Kurulca 5 yedek üye seçilir. Eşit oy alan üyeler arasında kura çekilir. Asil üyelerden bir boşalma olursa en çok oy alan yedek üye onun yerini alır. Yedek üyeler yerine geçtikleri asil üyenin süresini doldururlar. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Derneği temsil yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

Merkez Yönetim Kurulu seçiminden sonraki iki hafta içinde toplanarak, bir Genel Başkan, en az dört Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman seçer.

Merkez Yönetim Kurulu her ay en az bir kere olağan olarak toplanır. Belirli toplantı zamanları dışında Başkanın veya en az üç kurul üyesinin isteği üzerine ise olağanüstü toplantı yapılabilir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda çağrı ve toplantının idaresi Genel Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter tarafından yapılır. İzin almaksızın ve özürsüz arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye; Yönetim Kurulu kararıyla, Başkan tarafından yapılan yazılı uyarıdan sonraki ilk toplantıya da gelmezse, Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılır. İstifa, özür, üst üste meşru mazereti olmadan dört Yönetim Kurulu toplantısına katılmamak suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesine karar verilmesi, dernek üyeliğinin düşmesi, dernekten çıkarılma gibi sebeplerle boşalması halinde yerine en çok oy almış yedek üye asil üyeliğe görevlendirilir ve ifa eder. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır. Toplantıda bulunan üyelerden birinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı teklifin gündeme alınması zorunludur.

Yönetim Kurulunda kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Gündem ve alınan kararlar noterden onaylattırılmış Karar Defterine yazılır ve mevcut üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu üye sayısı yedeklerinden çağrılmasından sonra tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Yönetim veya Denetleme Kurulunca Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin mahalli sulh hukuk hâkimliğine başvurusu ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılır.

MADDE-18: Merkez Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri:

Ana tüzükteki amaca uygun faaliyetlerin uygulanması ve gerçekleşmesini sağlamaya çalışır.

Sağlık sektörü ile ilgili iç ve dış çalışmaları izler, derneği temsil eder ve gerekli faaliyetler için görevlendirir ve yetkilendirir.

Derneği federasyon ve üst kuruluşlarda temsil edecek temsilciyi belirler ve görevlendirir.

Şube kurulusunda “Kurucular Kurulu” teşkil ederek Mahallin Mülki Amirliğine başvurulur ve 6 ay içinde Genel Kurul toplantıya çağrılarak şube organlarının seçiminin yapılması sağlanır.

Gelirlerin artması ve giderlerin sağlıklı dağılımını sağlar.

Gelecek dönem bütçesini hazırlar. Gerekirse bölümler arasında aktarmalar yapar.

Şubelerin çalışmalarını inceler. Şubeler arasında ilişkiler düzenler.

Genel Merkezce istihdam edilecek veya işten çıkarılacak personeli tayin eder. Personelin görev ve yetkilerini belirler.

Genel Kurul kararlarını inceler, onaylar ve gerektiğinde Genel Kurula sunar.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplanması kararını verir, gündemini hazırlar ve sürekli işlemleri yapar.

Çalışma raporu, bilanço, kesin hesap ve bütçe tasarısını tüzükte yapılması gereken değişiklik tekliflerini hazırlayarak Merkez Genel Kuruluna sunar.

Üyeler arasında yakınlık, arkadaşlık ve iyi ilişkiler sağlamak, mesleki sorunları görüşmek, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak amacıyla toplantılar düzenleyerek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verir.

Gerektiğinde Disiplin Kurulu sıfatıyla üyeler hakkındaki disiplin işlerini görüşür, üyelerden savunma ister, uyarma, kınama, üyeliğin sona ermesi veya düşmesi şeklinde disiplin cezalarını verir.

Ana tüzükte yeterince açıklık bulunmayan ve gerekli görülen hususlarda ilgili iç Yönetmelikleri düzenler. Denetim Kurulu bilgisine, Genel Kurulun onayına sunar.

Derneğin amaçlarına uygun olarak faaliyette bulunacak yurt içi ve yurt dışında temsilci görevlendirilebilir.

MADDE-19: Genel Başkan ve Merkez Yönetim kurulu üyelerinin görevleri:

Dernek Genel Başkanı ile Merkez Yönetim Kurulunun diğer üyelerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

GENEL BAŞKAN
a) Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
b) Derneği idari ve kazai her nevi derecedeki merciler önünde Yönetim Kurulu adına temsil eder.
c) Derneği Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları ve Yönetmelik gereğince yönetir.
d) Genel Merkez alımları ve her türlü harcamalarda ita amirliği yapar.

 

GENEL BAŞKAN YARDIMICISI
Genel başkan yetki alanına giren görevlerden kendisine verilen işleri yürütür. Yönetim Kurulu kararlarının, uygulanma durumunu izler ve bu hususta Genel Başkana bilgi verir. Genel Başkan, bulunmadığı hallerde yerine vekâlet eder.

GENEL SEKRETER
Dernek Yönetim Kurulu ile örgütün ilişkilerini sağlar. Dernek Yönetim Kuruluna başvuru merciidir. Dernek Genel Merkezinin büro işlerinin, yazışma ve protokol işlerinin yürütülmesi ve karar defterinin tutulmasını sağlar. Dernek Yönetim Kurulunun gündemini Genel Başkanla birlikte hazırlar ve toplantıdan en az 3 gün önce yönetim kurulu üyelerine duyurarak toplantının yapılmasını sağlar. Dernekçe çıkarılacak yönetmeliklerin hazırlanmasını sağlar. Dernek Genel Kurulu öncesi ve sonrası işlerini yürütür.

GENEL SAYMAN
Derneğin mali işlerini yasalar ve tüzük hükümleri uyarınca yürütür. Genel Merkez muhasebe işlemlerinin tespit edilen esaslar dâhilinde yürütülmesini sağlar, gerekli defterler, tutar. Üç ayda bir mali durum raporu düzenler, vergi Sosyal Sigortalar Primi ve diğer süreli mali işlerin usulüne uygun şekilde yapılmasını sağlar. Derneğin taşınır taşınmaz mal varlığını korur ve hesap dönemi sonunda kontrolü sağlar, sigortalarını yaptırır, bilançoyu, gelir gider hesabını, bütçe taslağını hazırlar, dernek gelirlerini toplar, ödemelerini yapar, dernek parasının en iyi ve emniyetli şekilde nemalandırılmasını sağlar.

MADDE-20: Yönetim Kurulu’nun Yedek Üyelerle Tamamlanması

Yönetim Kurul üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesine rağmen üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması halinde mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç (3) kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE-21: Merkez Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu üç (3) asil ve üç (3) yedek olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla üç (3) yıl için seçilir. Bu kurul altı (6) ayı geçmemek üzere yılda iki defa toplanır ve denetleme görevi yapar. Ve neticeyi ilgili döneme ait rapor halinde Yönetim ve Genel Kurula verir.

MADDE-22: Merkez Denetleme Kurulu’nun Görevleri:

Genel Kurulca Denetleme Kuruluna seçilen üyeler, derneğin denetimini aşağıdaki esaslar dâhilinde yaparlar.

Derneğin çalışmalarının dernek yasasına uygun olup olmadığını denetler.

Yapılan harcamaların usule uygun olup olmadığını denetler.

Defterlerin usule uygun tutulup tutulmadığını denetler.

Dernek Demirbaş Defterinin ve harcamaları gösteren Fatura, Makbuzların dosyalanıp dosyalanmadığını, alındı makbuzlarının ve saklanması gereken diğer evrakların beş(5) yıl süre il muhafaza edilip edilmediğini denetler.

Dernek üyelerinin çalışmalarını denetler ve raporlarını Yönetim ve Genel Kurul toplantılarında sunar.

İlgili konulardaki tüm soruşturma ve ceza verme işlerini Dernek Yönetim Kurulu veya onun görevlendirileceği üyelerden oluşan bir kurul ifa eder.

MADDE-23: Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Dernekler Yönetmeliğinin 17. Maddesinde belirtilen Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri; Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE-24: Yardımcı Kurallar

Derneğin amaçlarını gerçekleştirilmek, Derneğin, seçimle gelen üst kuruluşlarına da yardımcı olabilmek amacıyla ve Genel kurulun oy çokluğuyla kabulüyle, sadece Dernek Yönetim Kurulu tarafından geçici veya kalıcı yardımcı kurullar oluşturulabilir. Bu kurullarda, Merkez Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri görev alabilirler. Kurullarda görev yapacak Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Yönetim Kurulunca seçilir ve görevlendirilir.

MADDE-25: Şubeler

Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü bölge, il ve ilçelerden en az üç üyeyi görevlendirir ve bu üyelerin yerel en büyük Mülki Amirliğine yazılı başvurusu ile şubeler açılabilir.

MADDE-26: Şube Organları

Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

            

1) Şube Genel Kurulu; Şubeye kayıtlı etkin üyelerin katılması ile 3(üç) yılda bir olağan olarak genel merkez olağan genel kurul toplantısından 2(iki) ay önce toplanır.

 

2) Şube Yönetim Kurulu; Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen en az 5(beş) asil ve 5(beş) yedek üyeden oluşur.

 

3) Şube Denetleme Kurulu; Şube Genel kurulunca seçilen 3(üç) asil ve 3(üç) yedek üyeden oluşur.  

                                      

4) Şube Genel Kurtlunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 15, 16, 17 ve 18. maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

 

5)Şube yönetim kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 19, 20 ve 21. maddelerindeki hükümler kıyas en uygulanır.

 

6)Şube denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 22. maddesindeki hükümler kıyas en uygulanır.

7) Şube üyeleri aynı zamanda dernek üyesi bulunduklarından Dernek Genel Kuruluna katılmak, seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler. Şubeler, Dernek Genel Kurullarında Şube Yönetim Kurulu Üyeleri aracılığı ile temsil edilirler.

 

8) Bu ana tüzüğün dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de Şubeler için geçerli olup, uygulamaya ve merkez -şube ilişkilerine ilişkin hükümler Dernek Yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulun onayından geçen "Şubeler Yönetmeliği"nde gösterilir

 

MADDE-27: Şube organlarının kuruluşu, görev ve yetkileri ve işleyişleri

Bu kurullar kendi il ve ilçe sınırları içinde Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu veya Merkez Denetleme kurulunca verilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Merkez Genel Kurulunca Merkez Denetleme Kuruluna verilen görev ve yetkiler bu kapsamın dışındadır.

Şube Genel Kurulu

A. Toplantı ve Çalışma Şekli: Şube Genel Kurulu şubede kayıtlı üyelerden meydana gelir. Şube Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olmak üzere muhtelif şekillerde toplanır.

a) Olağan Genel Kurul, her üç yılda bir Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce Şube Yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

b) Olağanüstü Genel kurul, Şube Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya şubede kayıtlı asil üyelerin 1/5’inin yazılı isteği üzerine, bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Eğer çağrılmaz ise Şube Denetim Kurulu veya toplantı isteminde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakimliği’nin şube üyeleri arasında seçeceği üç kişilik bir heyet Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Toplantı tutanağının bir örneği ile Şube Yönetim kurulu, yedek yönetim kurulu  ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerin kimliklerin ve adresleri, Merkez Genel Kuruluna katılacak delegelerin isimleri, ilgili makamlardan ayrı olarak yedi gün içerisinde Dernek Merkezine de gönderilir.

Görev ve Yetkileri

a. Yönetim ve Denetim Kurulları Raporları ile bilanço ve gelir –gider hesaplarını incelemek Sonucuna göre kuralları ibra etmek veya sorumlular hakkında karar vermek

b. Şubenin bütçesini inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak

c. Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları asıl ve yedek üyeleri ile Merkez Genel Kurul Delegelerini seçmek,

d. Gündeme alınması istenilen konuları hakkında karar vermek,

e. Gerektiğinde Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları üyelerini görevden uzaklaştırmak ve sorumlulukları görülenleri hakkında yasal kovuşturma için karar vermek,

f. Dernek tüzüğünün ve yasaların Genel Kurula verdiği görevleri dernek amaç ve kurallarına uygun şekilde yapmaktadır.

Şube Yönetim Kurulu

A. Şube Yönetim Kurulu seçimi:

a) Şube Yönetim Kurulu Genel Kurulca dernek üyesi olan asil üyeler arasından üç (3) yıl süre için seçilen 250’ e kadar üyesi olan şubelerde 5 ve 250’ den fazla üyesi olan şubelerde 7 asil asil üyeden oluşur. Eşit oy alan üyeler arasında kura çekilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Ayrıca asil üyeden oluşur.
b) Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden otuz gün içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim Denetim ve Onur Kurulları delegelerin asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, doğum tarihleri ve yerleri, meslekleriyle birlikte adresleri şubeleri bulunduğu mahallin Mülki Amirliğine ve Genel Merkeze bildirilir.
c) Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Saymanı seçer.

B. Şube Yönetim Kurulu’nun toplantıları: Şube Yönetin Kurulunun toplantı ve kararlarında uygulanacak esaslar hakkında bu tüzüğün Merkez Yönetim Kurulunun seçimi, görev bölümü toplantıları maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulunun kararlarının bir ay içerisinde merkeze gönderir.

C. Şube Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri: Şubenin yürütme organı olan Yönetim Kurulunun başlıca görev şekilleri şunlardır.

a) Şubeyi teslim etmek ve ilgili hususta kurul üyelerinden bir veya kaçına yetki vermek.
b) Şubeye tüzük ve yasa hükümlerine göre yönetmek.
c) Merkez Yönetim Kurulu talimatlarını en iyi şekilde yerine getirmek.
d) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek
e) Şube Yönetim Kurulu bölge, il ve ilçelerinde lokal, misafirhane, yurt, sağlık birim vs. gibi derneğin amaç ve faaliyetlerinde belirtilen üniteleri açmak ve çalıştırmak.
f) Yıllık çalışma raporu ile bilanço ve gelir – gider hesaplarını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak.
g) Şubenin defter ve dosyalarını tutmak.
Yönetim kurulu işlerinin yürütülmesinden, Şube Genel Kuruluna ve Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Ayrıca tüzüğe ve yasalara aykırı olan her türlü davranış ve işlemlerden de şahsen sorumludur.
Şube Yönetim Kurulunun dernek tüzüğü ve derneğin genel politikasına karşı olan kararlarına karşı Merkez Yönetim Kurulu itiraz edebilir. Merkez Yönetim Kurulu vereceği karar kesindir.

Şube Denetleme Kurulu: Şubenin işlem ve hesaplarını desteklemek üzere, Genel Kurul tarafından asil üyeler tarafından üç yıl için3 asil, 3 yedek üyeden oluşan bir Denetleme Kurulu seçilir. Süresi biten yeniden seçilebilir. Seçilen Denetleme Kurulu asil üyeleri ile ilk toplantıda aralarında bir başkan, bir raportör üye seçerler. Süresi biten yeniden seçilebilir. Denetleme Kurulu, bu tüzüğün 24. Maddesindeki esaslar dahilinde görev yapar.

MADDE-28: Şube Delegeleri

Şube delegeleri, Merkez Genel Kurulunda şube üyelerini temsil etmek üzere seçilirler. Doğal delege olan şubelerin Yönetim Kurulu Başkanları dışında, her şubeden kayıtlı asil üyelerin 1/50’ si oranında asil delege ve asil delege sayısı kadar yedek delege seçilir.

MADDE -29: Temsil ve Yükümlülükler

Dernek Genel Merkezinin ve Şubelerin ve yükümlülük altında sokulması Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu tarafından gerçekleşir.

MADDE-30: Gelirler

Başlıca gelir kaynakları şunlardır:

- Üye giriş Aidatı ve üye yıllık aidatı: Genel Kurulca belirlenir.

- Düzenlenen gezi, eğlence, tertiplenen temsil, konser, konferans ve yarışma vb. gibi faaliyetlerden sağlananlar.

- Derneğin mal varlığından elde edilenler.

- Bağış ve yardımlar.

- Yayın ve kurs gelirleri.

- Derneğin işletmelerinden elde edilen gelirler.

- Diğer gelirler.

Şubeler, temsil ettikleri giriş, yıllık aidat ve tüm gelirlerin % 25’inin merkez girdilerine katılım payı olarak hesaplanıp, Mayıs ayı içerisinde merkeze öderler.

Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından yardım alamaz ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

MADDE-31: Dernek Defter ve Kayıtları

Dernek; Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noter veya İl Dernekler Müdürlüğü’ne tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE-32:Dernek İktisadi İşletmesi

Dernek Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre iktisadi işletme kurabilir ve işletebilir.

MADDE-33: Taşınmaz Mal Edinme.

Dernek ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri doğrultusunda genel kurulun yetki vermesi üzerine taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz malları satabilir.

Dernek, amaç ve çalışmaları için gerekli taşınmazların alımı ve satımı, Genel Kuruldan aldığı yetki ile Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile yapılabilir. Satın alınan ve bağış ya da vasiyet yoluyla derneğe kalan taşınmazlar mallar dernek adına tapuya geçirilmesinden başlayarak bir ay içinde İçişleri Bakanlığı’na bildirilir.

Dernek ihtiyacından fazla olduğu tespit edilen bağış ve vasiyet yoluyla derneğe kalan taşınmaz mallar İçişleri Bakanlığı’nın verdiği süre içerisinde, Genel Kuruldan yetki almak suretiyle Dernek Yönetim Kurulunca satılarak paraya çevrilir.

MADDE-34: Sandık Kurulması

Dernek, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre sandık oluşturulabilir.

MADDE-35: Gelir Ve Giderlerde Yöntem

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve gider harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu Kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

MADDE-36: Borçlanma

Dernek, ilgili mevzuat doğrultusunda Genel Kurulun, Dernek Yönetim Kurulunu yetkilendirmesi kaydı ile borçlanabilir.

Dernek şubelerinin borçlanma yetkisi yoktur.

MADDE-37: Yönetmelik

Bu ana tüzüğün ön gördüğü ve Yönetim Kurulunun ön göreceği Yönetmelik, İlk Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer. Ancak Genel Kurulca, Genel Kurulun kabul ettiği çalışma programı doğrultusunda Merkez Yönetim Kuruluna İç Yönetmelik ve yönergeler çıkarma konusunda yetki verdiği taktirde bu yönetmelik ve yönergelerMerkez Yönetim Kurulunun yayımladığı tarihte yürürlüğe girer. Bu yönetmelik ve yönergelerde, izleyen Genel Kurulda değişiklik yapılabilir veya kaldırılabilir.

MADDE-38: Tüzük Değişikliği

Tüzüğü değiştirmek Genel Kurula aittir. Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan Maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE- 39:Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi ve Tasfiye

Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun, derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3’ ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci ikinci toplantıya usulüne uygun çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ ünün çoğunluğu ile verilmesi şarttır. Derneğin feshi mahallin en büyük Mülki Amirine Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde yazı ile bildirilir.

MADDE- 40: Kapanma Durumunda Malların Tasfiyesi

Derneğin dağılmasına karar veren Genel Kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, dernek mallarının alacak ve borçlarını saptar. Alacaklarını alıp borçlarını öder. Amaca uygun kurumlara alacaklarını ve mallarını devredebilir.

MADDE-41: Hüküm Eksikliği

Bu tüzüğün uygulanmasında bir hüküm eksikliği ile karşılaşılırsa sırası ile Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, ilgili yasa ve Yönetmelikler uygulanır.

MADDE-42: İç Denetim

Denetim Kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap, ve kayıtların mevzuat ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplantıda genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından gerek görülmesi halinde bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği

© Copyright 2020  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır.


Top